فایلwordسئوال پیام آسمانی نهم نوبت اول94

:: فایلwordسئوال پیام آسمانی نهم نوبت اول94

 فایل وردسئوال پیام آسمانی نهم ویژه نوبت اول دی94

فایلwordقابل تغییر وویرایش مجدد

درس یک تا هفت باپاسخنامه درقالب فایلwordدارای همه نوع سئوال

(تستی ،صحیح وغلط،جای خالی،تعریف کنید،سئوال قرآنی،کوتاه پاسخ وبازپاسخ)

طراحی شده براساس بارم بندی جدید20نمره کتبی

مطابق با اصول وشیوه های جدید طراحی سئوال

تایپ شده بافونت زیبای فارسی B Nazaninتر وتمیزشسته ورُفته

 بادانلوداین سئوال خود را از شر تایپ وطراحی سئوال راحت کنید

فقط کافی است درسربرگ نام خودومدرسه خودرابنویسید

دارای جدول فراوانی سئوالات  وبارم بندی به طوری که به راحتی می توانید 

هرسئوال را عوض کنید چراکه هرسئوال دقیقامشخص شده اند مال کدام درس است.پس لازم نیست دنبالش بگردید

برای دانلودسئوال و پرادخت سریعترمی توانید بر روی تصویر زیر کلیک کنید

پرداخت انلاین

چنانچه هرسه سئوال پیام آسمانی7و8و9راباهم ویکجا وبا 

قیمت کمتر(5000تومان)می خواهید اینجا کلیک کنید

منبع : دانلود سئوال عربی پیام وقرآن wordفایلwordسئوال پیام آسمانی نهم نوبت اول94
برچسب ها : سئوال ,پیام ,کلیک کنید ,پیام آسمانی

فایلwordسئوال عربی نهم نوبت اول دی94

:: فایلwordسئوال عربی نهم نوبت اول دی94

 فایل وردسئوال عربی نهم ویژه نوبت اول دی94

فایلwordقابل تغییر وویرایش مجدد

درس یک تا 5 باپاسخنامه درقالب فایلword

دارای همه نوع سئوال ازجمله درک مطلب

(ترجمه،مکالمه،قواعد،درک وفهم)

طراحی شده براساس بارم بندی جدید15نمره کتبی

مطابق با اصول وشیوه های جدید طراحی سئوال

اِعراب گذاری شده(حرکت گذاری)

تر وتمیزشسته ورُفته

 بادانلوداین سئوال خود را از شر تایپ وطراحی سئوال راحت کنید

فقط کافی است درسربرگ نام خودومدرسه خودرابنویسید

همه چیز قابل تغییر است،همه چیزدردست شماست

چنانچه هر3 سئوال عربی7و8و9راباهم ویکجا وبا قیمت کمتر(5500تومان)می خواهید اینجا کلیک کنید

برای دانلودسئوال و پرادخت سریعترمی توانید بر روی تصویر زیر کلیک کنید

پرداخت انلاین

منبع : دانلود سئوال عربی پیام وقرآن wordفایلwordسئوال عربی نهم نوبت اول دی94
برچسب ها : سئوال ,کلیک کنید